Graafisen alan sanasto

Menikö sanat sekaisin? Ei hätää, Print&Median sanastosta löydät alan termit ja voit kartuttaa sanavarastoasi helposti.

a-g | h-n | o-u | v-ö

a-g

Absorptiokyky
Paperin kyky imeä esim. vettä.

AD, art director
Visuaalinen suunnittelija, ulkoasun suunnittelija, taittaja, mainonnan suunnittelija. Vastaa töiden ulkoasusta.

Additiivinen värinmuodostus
Kts. Lisäävä värinmuodostus.

Aihiolakkaus
Lakkausmenetelmä, jossa lakattavat alueet ovat painoaihion mukaisia. Esim. lakkakerros tehdään kohdistetusti vain kuvien päälle.

Aikakauslehtipaperi
Paperi, jota käytetään mainostuotteissa ja aikakauslehdissä. LWC- tai SC-paperi.

Ajettavuus
Paperin käyttäytyminen painokoneessa sekä sitä seuraavissa jälkikäsittelykoneissa. Ajettavuus vaikuttaa painoprosessin nopeuteen ja varmuuteen.

Akromaattinen, GCR
Erottelumenetelmä, jossa korvataan aina ja kokonaan mustalla kolmiväriyhdistelmänpienimmän osavärin määrä (GCR 100 %).

Alaindeksi
Osittain peruslinjan alapuolelle laskettu merkki tai merkkijono esim. matemaattisissa kaavoissa (H2O).

Alaotsikko
Pääotsikkoa pienempi otsikko, joka ladotaan yhtä pistettä suuremmalla kirjainkoolla kuin leipäteksti. Alaotsikko voidaan latoa myös leipätekstistä poikkeavalla kirjainmuodolla.

Alistaminen
Painettavan arkin asettaminen koneeseen, suoritetaan joko käsin (käsinalisteinen kone) alistuspöydältä tai itsetoimivan alistuskoneen avulla.

Amplitudimoduloitu rasterointi (AM)
Perinteinen rasterointi. Rasteripisteen koko vaihtelee sävyn mukaan ja niiden välinen etäisyys pysyy vakiona, vrt Stokastinen rasteri.

Anfangi
Kappaleen aloittava, useamman rivin korkuinen ja usein koristeltu alkukirjain.

Antiikva
Kirjaintyyppi, jossa kirjainten viivoissa on eriasteisia vahvennuksia. Antiikva perustuu ennen ajanlaskumme alkua kreikkalaisista kirjaimistosta kehittyneeseen roomalaiseen taittotyyliin.

Apinalaatikko
Lehden sivuilla oleva laatikko, jossa on esimerkiksi kustantajan ja toimituksen yhteystiedot.

Arkistopaperi
Arkistointikelpoinen paperi. Vanhetessaan mahdollisimman vähän muuttuva, yleensä lumppusellupitoinen paperi, jota käytetään kauan säilytettäviin asiakirjoihin.

Arkki
1. Paperiarkki, painamaton nelikulmainen paperikappale.
2. Painoarkki, painettu paperiarkki, usean sivun kokonaisuus, joka painetaan kerralla ja jota taittamalla saadaan sen sisältämät sivut luettavaan järjestykseen. Aikakauslehti- ja kirjatyöt sekä esitteet painetaan tavallisesti 8-, 16- tai 32-sivuisina arkkeina, riippuen sivujen koosta.

Arkkialistus
Paperiarkkien syöttölaite painokoneessa.

Arkkiasemointi
Sivujen sijoittaminen koko painoarkin kokoiselle alueelle siten, että arkin taittamisen jälkeen sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Arkkipaino
Painolaitos, jossa käytetään pieniin painoksiin, mutta laajaan kokovalikoimaan soveltuvia arkkipainokoneita.

Arkkipainokone
Laaka- tai kohopainokone, jossa paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina.

Arkkitaitto
Painoarkin taittaminen siten, että arkille painetut sivut ovat oikeassa järjestyksessä, kts Arkki, Arkkiasemointi.

Arkkisyväpainokone
Syväpainokone, jossa paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina.

Arkkitaitto
Arkkipainatuksen jälkeen tehtävä koneellinen taittelu.

Arkkitulostus
Kaikkien painettavan arkin sivujen tulostaminen kerralla oikeaan järjestykseen painolevyn valotusta varten.

Armeerausmassa
Havupuumassa, joka antaa paperille lujuutta: hyvä ajettavuus paperi- tai painokoneella. Bond-paperi. Normaalipainoinen konekirjoituspaperi.

ASCII
Tiedostomuoto, jossa teksti on puhtaassa merkkimuodossa ilman ohjelmakohtaisia ohjauskoodeja, esim. kursivointia jne. (American Stardard Code for Information).

Asemointi
1. Ilmoitus- ja sivuasemointi eli tekstien ja kuvien sijoittaminen kokonaisuudeksi lopullisille kohdilleen luonnoksen mukaan.
2. Arkkiasemointi eli painotuotteen sivujen sijoittaminen sellaisenaan järjestykseen, että ne taitettaessa seuraavat toisiaan oikeassa järjestyksessä.

Asettelumalli
Painolaitosta varten tehty mittatarkka kuvallinen ohje, josta käy selville kuvien ja tekstien sijoitukset ja koot käytettävissä olevassa tilassa.

Aukko
Linssiyhdistelmään kuuluva säädettävä yleensä pyöreä aukko, jolla voidaan säätää läpimenevän valon määrää.

Aurataitto
Paperirataa keskeltä taittava kolmiomainen aura.

Bittikarttakuva
Bitmap Image/Graphic. Kuva tai muu grafiikka, joka koostuu ainoastaan pikseleistä, eikä vektoriobjekteista.

Banderolli
Vyöte, jolla esimerkiksi lehtiniput sidotaan yhteen tai suuri mainoskangas, joka asetetaan kadun yläpuolelle.

Briefaus, brief, briiffi
Suunnittelun toimeksianto, jossa tilaaja kertoo suunnittelijoille, mitä hän haluaa ja antaa suunnittelijoille tarvittavan tiedon ja materiaalin.

Blokkiliimaus
Paperiarkkien liimaus nippuihin. Esimerkiksi 50 kpl/blokki.

Bulkki
Paperin tiheyden käänteisarvo, nk. ominaistilavuus. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperi bulkki n. 1,2; hiokkeeton offsetpaperi bulkki n. 1,3; taidepainopaperi bulkki n. 0,8.

Bulkkitavara
Massatuote, jota myydään suurissa erissä yksilöimättömänä, usein standardin mukainen, esim. sanomalehtipaperi.

CD, Compact Disc
Optisesti luettava levy, johon voidaan tallettaa suuri määrä kuva- tai muuta tietoa numeerisessa muodossa.

Cicero
Typografinen mittayksikkö, 12 pistettä, 4.55 mm, kts Piste, Typografinen mitta.

CIELAB, CIELUV
Eräitä standardoituja, ns. yhtenäisiä värinesitystapoja, joiden värikoordinaattien numeeriset arvot vastaavat ihmisen värinhavaintokykyä.

Copywriter eli copy
Tekstisuunnittelija, joka vastaa teksteistä. Copyt työskentelevät pääasiassa mainostoimistoissa, mutta isoimpien organisaatioiden viestintäyksiköissä voi olla teksteihin erikoistuneita tiedottajia.

Cyan, syaani
Neliväripainatuksen syaani väri, kutsutaan myös siniseksi.

CMYK -värit eli prosessivärit
Painatuksessa käytettävät nelivärisarjan värit C=cyan, M=magenta, Y=yellow, K=key (musta). ks. myös PMS.

Coldset-Offset
Offset-painomenetelmä, jossa käytetään nopeasti kuivuvia painovärejä, eikä kuivausuunia tarvita.

Copyright
Tekijänoikeus.

Cromaliini
Kts Kromaliini.

CT
Lyhenne sävykuvamuodosta.

CtP
Computer to Plate, kts. Levytulostus.

De-kompressio
Pakatun tiedoston purkaminen takaisin alkuperäiseen, luettavaan muotoon.

Densiteetti
Mittaluku, joka kertoo sävyn optisen tummuuden.

Densitometri
Mittari, jolla mitataan pinnan tummuutta paperilla, filmillä tai painopellillä.

Diapositiivi
Filmillä oleva positiivinen valokuva. Yleinen ja hyvä värikuvaoriginaali.

Digipaperit
Erityisesti digitaalisiin tulostimiin (mm. elektrofotografia) soveltuvat paperit.

Digitaalikamera
Kamera, joka muuttaa valotetun kuvan pisteittäin sähköiseen ja numeeriseen muotoon.

Digitaalinen arkkiasemointi
Sivutiedostojen sijoittaminen oikeille paikoilleen ohjelmallisesti ennen tulostusta.

Digitaalinen painaminen
Tetokoneelta tapahtuva painoaihion tulostaminen paperille suoraan tai välillisesti. Kutsutaan myös elektroniseksi painamiseksi.

Digitaalinen taitto
Valmiin tekstin, kuvien ja muun aineiston sijoittaminen sivulle sivunvalmistusohjelmalla, kts. Taittaminen.

Digitaalivedostus
Vedostaminen suoraan tiedostosta.

Dispersiolakka
Vesiohenteinen infrapunavalolla kuivattava painokonelakka, joka antaa hyvän kiillon.

DPI, Dots Per Inch
Pisteteiden lukumäärä tuumalla. Tulostusprosessissa käytetyn tulostustarkkuuden mittayksikkö ilmaistuna siten, kuinka monta pistettä (eli kuinka tarkasti) tulostusprosessi tulostaa yhden tuuman matkalle. Tätä mittayksikköä käytetään usein myös kuvien skannausresoluution ilmaisemiseen jota tulisi ilmaista mitalla Ppi (Pixels Per Inch), mutta käytännöksi on muodostunut ilmaisu dpi.

DtP
Desktop Publishing tarkoittaa graafista suunnittelua ja sivun/kuvanvalmistusta tietokonepäätteellä.

Dummy
Valmiin painotuotteen paperimalli, joka on valmistettu tuotteeseen valitusta paperista. Sen koko vastaa tuotteen lopullista kokoa ja laajuutta.

Duotone
Yksivärioriginaalista muokattu kahdella värillä painettava kuva. Voidaan käyttää kahta mustaa väriä jolloin mustavalkoisesta valokuvasta valmistetaan painatusta varten kaksi erilaista rasterifilmiä. Näistä toisessa on kuvan kaikki tärkeät yksityiskohdat ja se muistuttaa normaalia rasterifilmiä. Toisen filmin tehtävänä sitä vastoin on toistaa ainoastaan originaalin tumman pään ja tummemman keskialueen sävyjä. Toisen mustan asemesta voi käyttää myös jotakin muuta väriä, esim. sinistä, jolloin kuvaan tulee enemmän värillisyyden tuntua.

Duplikaatti
Alkuperäisen (esim väridian) kopio.

Egyptienne
Groteksti kirjasintyyppi, jossa kirjaimiin on lisätty tasapaksut päätteet.

Ekutööri. Viirarulla
Paperikoneen osa, jonka tarkoituksena on parantaa paperin pohjaa ja formaatiota.

ELBO
Syväpainosylinterillä väriä siirtävien kuppien tilavuuden pienentäminen tai täyttäminen kokonaan valikoidusti nikkelillä sähkön avulla.

Elektrofotografia
Sähköisesti varatun puolijohdepinnan valoherkkyyteen ja valottamiseen perustuva kopiointi- ja tulostusmenetelmä. Digitaalisen painamisen perustekniikka.

Elektroninen painaminen
Kts. Digitaalinen painaminen.

Elektroninen sivuasemointi
Lopullisen sivun valmistaminen tietokoneen ja ohjelmiston avulla.

Elektroninen taitto
Sivutaitto tietokoneen ja ohjelmiston avulla.

Elektrostaattinen värivedostus
Valokopiontitekniikkaan eli elektrofotografiaan ja värillisiin väriaineisiin perustuva vedostusmenetelmä.

Elinkaari, life cycle
Tuotteen eri vaiheet “kehdosta hautaan”, sisältää tyypillisimmillään mm. seuraavat vaiheet: raaka-aineiden hankinta, materiaalien, osien ja komponenttien valmistus, lopputuotteen valmistus, jakelu, käyttö, uudelleenkäyttö, kierrätys ja jätteen loppusijoitus.

Elävä otsikko
Kirjan jokaisen sivun yläreunaan sijoittuva johto-otsikko, joka noudattaa kyseisen sivun sisältöä.

EMAS
Yritysten ympäristöasioiden hallinta- ja seurantajärjestelmä (Eco Management and Audit Scheme).

Embedded
Upotettu, sisällytetty mukaan.
1. Käytettyjen fonttien upottaminen/sisällyttäminen painotuotteesta tehtyyn PDF-tiedostoon PDF-tiedoston luontivaiheessa.
2. Esim. InDesign-dokumentissa käytettyjen kuva- ja/tai logo-tiedostojen upottaminen/sisällyttäminen itse InDesign-dokumenttiin.

Ensikuitu
Puukuitu, josta ei ole aikaisemmin valmistettu paperia, kartonkia tai pahvia; ensiökuitu, primäärikuitu, neitseellinen kuitu.

EPS
Encapsulated PostScript, tiedostomuoto, jota käytetään siirrettäessä PostScript-informaatiota toisesta ohjelmasta toiseen. Esim. vektorimuotoinen logo voi olla EPS-tiedosto kun se sijoitetaan esim. taitto-ohjelmaan.

Epäterävä maskaus, Unsharp masking
Yksityiskohtien terävöitys kahden erikokoisen lukualueen sävyarvoja keskenään muokkaamalla.

Erikoispaperit
Laaja ryhmä erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia, yleensä jatkojalostettavia papereita. Esim. kotitalous- ja saniteettipaperit, tapetin pohjapaperit, etiketit, säkkipaperit, kääre-, pakkaus-, kirjekuori-, joustopakkaus- ja teollisuuspaperit.

Erikoissellut
Selluja, joita käytetään muuhun kuin tavanomaiseen paperinvalmistukseen, esim. tekstiiliteollisuudessa.

Erikoisvärit
Erisävyisiä lisä- tai koristevärejä, joita käytetään perusvärien lisäksi tai asemesta.

Erottelulaskenta
Laskentamenetelmä, jossa lukulaitteen värinesitystapa muutetaan painatusolosuhteiden mukaiseksi.

Erottelusuotimet
Värilliset suotimet, joita on yleensä kolme (punainen, vihreä ja sininen) ja jotka päästävät valikoidusti läpi originaalikuvan värejä.

ESA
Lyhenne sähköavusteisesta värinsiirrosta syväpainokoneella, jossa sähkökentän avulla lisätään värin siirtymistä painopaperille puristusvaiheessa.

Etsaus
Valotuksessa jääneiden roskien tai muiden asiaankuulumattomien jälkien poistaminen ei-painavalta pinnalta.

Euro-offset, Euro-standardi-offset
Laakapainomenetelmälle määritetty eurooppalainen väristandardi (DIN 16 539).

Faktori
Kirjapainoalaan erikoistunut asiantuntija, joka työskentelee painoissa tai mainostoimistoissa.

Fibrillointi
Jauhatuksessa tapahtuva sellukuitujen kuituuntuminen.

Filmiarkisto
Tekstien, kuvien ja erityisesti sivufilmien säilytyspaikka ja -järjestelmä.

Filmivedostus
Vedostaminen lopullisilta filmeiltä.

Flekso-painokone
Kohopainokone, jossa painopinta on valmistettu joustavasta muovista.

Foliointi
Ohuen metallikalvon kiinnittäminen kartongille puristamalla kuumennettua sinkkilaattaa vasten. Esimerkiksi kiiltävä kultafoliointi.

Fontti
1. Kts. Kirjasinleikkaus.
2. Fontti on myös kirjasinkuvioiden elektroninen piirto-ohje -tiedosto.

FTP
File Transfer Protocol. Tiedostonsiirtoprotokolla. Internetissä yleisesti käytössä oleva tiedoston/tiedostojen siirtotapa. FTP-siirrossa käytetään usein ns. FTP-ohjelmaa. Monet FTP-ohjelmat ovat ilmaisia (Freeware).

Formaatio
Paperin pienimittakaavainen neliömassavaihtelu.

Formaatti
Painotuotteen tai arkin koko ja muoto (esim. A4).

GCR
Gray Component Replacement. Harmaan/neutraalin komponentin korvaaminen. Värierottelutapa, jossa mustaa osaväriä käytetään korvaamaan osaa syaanista, keltaisesta ja magentasta osaväristä kuvan tietyillä värillisillä alueilla sekä myös kuvan neutraaleissa (harmaissa) sävyissä. GCR-värierottelutapaa käytetään yleisesti sanomalehtipainatuksessa.

Gemena
Pienaakkonen.

GIF
Kuvatiedostomuoto, yleinen internetissä. GIF on ns. matalaresoluutio RGB –kuvamuoto, joten GIF-muodossa olevia kuvia ei tule käyttää painotuotannossa.

Groteksti
Kirjasintyyppi, jossa viivat ovat tasapaksut eikä kirjaimissa ole pääteviivoja, pieni perusviivan ja hiusviivan paksuusero.

Graafiset paperit
Painatustarkoituksiin käytettävät paperit.

Grammapaino
Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös pintapaino, neliömassa ja neliöpaino.

h-n

Harmaatasapaino
Kolmen värillisen osavärin keskinäinen suhde, joka muodostaa värittömän harmaasävyn.

Harvaresoluutiokuva
Värinäytön yksityiskohtien toistokykyyn riittävä asemointiapukuva.

Harvennus
Kirjainten etäisyyksien kasvattaminen, kts Tasausharvennus.

Heatset-Offset
Offset-rotaatio, jossa painovärit kuivataan uunissa.

Heftaus, neulonta
Taitettujen arkkien ompelumenetelmä.

Heijastuskyky
Paperin tai kartongin kyky heijastaa valoa; kiillon mitta.

Hienopaperi
Sellupohjainen paperi, joka sisältää tavallisesti alle 10 prosenttia mekaanista massaa, esim. hyvälaatuinen paino- ja kirjoituspaperi tai kopiopaperi.

Hierre
Mekaaninen massa, joka on valmistettu hiertämällä haketta jauhinlevyjen välissä.

Hifi-paperi (high finished paper)
Konekiillotettu sanomalehtipaperi.

Hioke
Puusta mekaanisella jauhatuksella valmistettu paperimassa.

Hiokepitoinen paperi
Paperi, joka on valmistettu pääosin mekaanisella tavalla valmistetusta massasta.

Hiokkeeton paperi
Kemiallisesti valmistetusta paperimassasta (sellu) tehty paperi, joka ei sisällä hioketta.

Hiuslinja
Hiuslinjan paksuus määräytyy tulostusresoluution mukaan, joten turvallisempi tapa on määrittää linjan paksuus pisteinä.

Huokoisuus
Paperin rakenneominaisuus, sen sisältämien huokosten koko jakauma.

HWC (heavy weight coated)
Monikerrospäällystetty painopaperi.

Hylsy
Paperirullan keskiosa; tavallisesti kartonkia.

Häivytys
Rasterikuvan reunojen pehmeästi tapahtuva sävyn vaaleneminen, rasteripistekoon asteittainen pieneneminen.

Höyrykalanterointi
Paperin pinnan käsittelymenetelmä, jossa paperi käsitellään ennen kiillotusta höyrysuihkulla, jolloin sileys ja tiheys kasvavat.

Höyrytys
Menetelmä, jota käytetään kuivauksen jälkeen syväpainokoneella ennen seuraavaa painoyksikköä paperiradan kostuttamiseen ja kutistumisen kompensointiin.

ICC
Lyhenne kansainvälisestä väri-konsortiosta, joka on määritellyt menetelmät, joilla kuvataan laiteriippuvien ja -riippumattomien värinesitysmuotojen laskentatapa.

ICC-profiili
Tiedosto, jonka avulla kerrotaan jonkin laitteen (esim. skanneri, näyttö, tulostin, painokone) värintoisto-ominaisuudet ICC-yhteensopivalle ohjelmalle (esim. kuvankäsittelyohjelmalle).

Ingressi
Artikkelin tai jutun ensimmäinen kappale, joka sisältää tiivistetysti kaikkein tärkeimmän asian. Ingressissä käytetään leipätekstistä erottuvaa painatusta, esimerkiksi suurennusta tai lihavointia.

ISBN
Kirjan kansainvälinen standardinumero.

ISO, International Organization for Standardization.
Kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jossa toimii tekninen komitea TC 207 Environmental Management, jonka alakomiteoissa valmistellaan standardeja viidellä osa-alueella: ympäristöjärjestelmät, ympäristöauditointi, ympäristömerkinnät, ympäristönsuojelun tason arviointi ja elinkaariarviointi.

ISSN
Aikakausjulkaisujen kansainvälinen standardinumero.

ISO-vaaleus
Massan tai paperin vaaleuden mitta, joka mitataan 457 nanometrin aallonpituudella standardioloissa.

JPEG
Pakattu kuvatiedostomuoto, jolla bittikarttakuva saadaan vähemmän tilaa vievään muotoon. Voidaan määritellä ns. Quality-arvo, mitä pienempi sitä pienempi tiedostokoko mutta samalla kuvan laatu heikkenee merkittävästi.

Jälkikäsittely
Kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen varsinaisen painamisen jälkeen ennen painotuotteen toimittamista tilaajalle, esimerkiksi leikkaus, taitto, stiftaus, liimaus, perforointi, stanssaus jne.

Jälkipainatus
Valmiin painotuotteen etu- tai takakanteen erikseen painettava logo, teksti tai kuva.

Jälkipoltin
Heatset-painatuksen kuivausuunista poistuvan savukaasun polttaminen erittäin korkeassa lämpötilassa ympäristörasituksen vähentämiseksi.

Jälkisyövytys
Väriä siirtävien kuppien tilavuuden suurentaminen syväpainosylinterillä valikoidusti lisäsyövytyksellä.

Jäykkyys
Paperin taivutusvastus. Paperin paksuus on mitattavista suureista se, joka korreloi parhaiten jäykkyyden kanssa.

Kaiverrus
Väriä siirtävien erikokoisten kuppien tekeminen hallitusti syväpainosylinterille timanttiterällä kaivertamalla.

Kaksikerroksinen kartonki/paperi
Kartonki tai paperi, jossa on kaksi massakoostumuksiltaan ja/tai täyteainepitoisuuksiltaan erilaista kerrosta; käytetään taidekartonkina.

Kalanterointi
Paperin tai kartongin kiillottaminen, tiivistäminen tai paksuuden tasaaminen kalantereilla eli paperikoneen yhteydessä olevalla koneella, jossa on vuorotellen joustavia ja teräksisiä teloja.

Kalibrointi
Säätömenetelmä, jossa säädöt perustuvat standardoituun tai virallisesti tarkastettuun vertailukohteeseen tai menetelmään.

Kamera
Linssiyhdistelmästä ja sen polttopisteeseen sijoitetusta pinnasta koottu rakennelma, jolla voidaan valottaa mm. valoherkkiä filmejä.

Kamerakopiointi
Filmin tai painolevyn valottaminen kameralla kuvaamalla toisesta filmistä.

Kapiteeli
Pienaakkosten kokoinen SUURAAKKONEN, korkeus on sama kuin gemena-aakkosten x-korkeus.

Kapiteelinauha
Kirjan selustan yläreunaan ommeltu puuvilla- tai silkkinauha.

Karheus
Paperin pinnan epätasaisuutta kuvaava ominaisuus.

Kartonki
Paksuhko kankea paperi, joka valmistetaan useimmiten monikerroksisena ja käytetään yleisimmin pakkauksissa (neliömassa 170 – 600 g/m2).

Kaseeraus
Painetun tai painamattoman paperin liimaus paksummalle materiaalille.

Kehilön valmistus
Kohopainolevyn valmistus käsin kokoamalla kirjasimista, kuvalaatoista, linjoista ja muista elementeistä.

Kehruupaperit
Papereita, joilla on erittäin korkea vetolujuus konesuunnassa; käytetään mm. paperinaruksi.

Keili
Riviväli.

Kellastuminen
Puukuidun (varsinkin mekaanisen) taipumus menettää valon tai ilman vaikutuksesta vaaleuttaan.

Kemiallinen massa
Sellu; massa, jossa puu on kuidutettu kemikaalien avulla.

Kerning
Kirjainparien tiivistäminen. Etenkin isoissa pistekoissa tapahtuva automaattinen tai manuaalinen kirjainvälistyksen korjaaminen siten, että kirjaimet näyttävät sopivan paremmin yhteen visuaalisesti.

Keräyspaperi
Se osa jätepaperista, joka voidaan kerätä ja käyttää uudelleen. Keräyspaperiin ei siis lasketa esim. pehmopapereita. Teollisuudessa sisäisesti kiertävä paperi ei kuulu keräyspaperiin.

Keskisävyt, midtones
Valokuvan tai sävykuvan keskisävyt eli sävyalue kuvassa, joka käsittää kuvasta sävyt alkaen n. 30%:sta päättyen n. 70%:iin.

Kevyesti päällystetty paperi
Paperi, jonka päällystemäärä paperin kummallakin puolella on yleensä n. 7-14 g/m2.

Kevyt painopaperi
Painopaperi, jolla on suuri bulkki- eli ominaistilavuus, paino alle 40 g neliömetriltä; käytetään puhelin-, osto- ja myyntiluetteloihin sekä lentopostipainatuksiin.

Kiila
Sananväli.

Kiillotus, kalanterointi
Paperi kulkee puristavien telojen välitse, jolloin sen pintaan jäljentyy telojen sileys.

Kiilto
1. Paperin kiilto, paperin pinnan kyky heijastaa siihen tietyssä kulmassa suunnattua valoa.
2. Painettu kiilto, kiilto mitataan painetusta pinnasta.

Kimmolujuus
Paperin tai kartongin mekaaninen kyky kestää tason suuntaista rasitusta.

Kirjaimen osat
Peruslinja, alalinja, ylälinja, x-korkeus, versaalikorkeus, kirjainrunko, pääte, hiusviiva, ylä- ja alapidennös.

Kirjainväli
(Merkkiväli), kirjainten väli.

Kirjapaino
Yleisnimitys painolaitokselle.

Kirjasinkoko
Kirjaimen korkeus ilmaistuna typografisina pisteinä. Useille pistekoille on annettu omat nimet:
4 pt Timantti 14 pt Mitteli
5 pt Helmi 16 pt Tertia
6 pt Nonparelli 20 pt Teksti
7 pt Kolonelli/Mignon 24 pt Kaksi ciceroa
8 pt Petiitti 28 pt Kaksoismitteli
9 pt Bourgeois 32 pt Pieni kaanon
10 pt Korpus 36 pt Kaanon
12 pt Cicero 48 pt Pieni missaali

Kirjasinperhe
Joukko yhden kirjasimen leikkauksia, Esim:
Times Roman
Times Italic
Times Bold
Times Bold Italic

Kirjasimet
Kirjaimet, numerot ja erilaiset erikoismerkit.

Kirjasinleikkaus
Nimetyn kirjasintyypin erimuotoiset muunnelmat.

Kirjasintyylit
Medievaaliantiikvat, esim. Garamond, Bembo, Sabon, Bookman
Uusantiikvat, esim. Bodoni, Didot, Tiffanu.
Siirtymäkauden antiikvat, esim.Baskerville, Caslon, Times.
Groteskit, esim. Avant Garde, Futura, Helvetica.
Egyptienne, esim. Beton, Clarendon, Memphis.
Kalligrafiset kirjaimet, esim. Constance, Vivaldi, Zaph Chancery.
Fantasiakirjaimet, esim. Calypso, Tonal, Fingers.

Kivipaino eli litografia
Laakapainomenetelmä, jossa kiven pintaan piirretään kuva rasvaisella liidulla, myös vanhempi nimitys laakapainolle.

Kluutti
Kovitettua kangasta, jota käytetään kirjan kansien päällysteenä.

Koevedos
Tavallisimmin monivärikuvan vedos, joka toimitetaan työn teettäjälle hyväksyttäväksi.

Kohopainanta
Preeglaus on painanta, jossa kirjaimet tai kuvio tulevat näkyviin kohokuvina. Voi olla kompakti tai outline.

Kohopaino
Painatusmenetelmä, jossa painojälki siirtyy paperille kohollaan olevista kirjaimista ja kuvalaatoista.

Kolmikanttileikkaus
Painotuotteen puhtaaksileikkaus ylä- ja alareunasta sekä aukeavalta sivulta yhdellä kertaa.

Kolmiväriharmaa
Kolmen värillisen osavärin ne keskinäiset suhteet, jotka muodostavat päällekkäispainatuksessa harmaasävyn.

Kolofoni
Kirjan alkuun tai loppuun sijoitettava teksti, josta käy ilmi kirjainlaji, koko, paperi, suunnittelu, käytetty laitteisto jne.

Kolorimetri
Ihmisen värinäköjärjestelmään sovitettu värimittari, jonka värisuotimet on valittu densitometriä paremmin värinäkökykyä vastaaviksi.

Kompakti
Tasainen rasteroimaton väripinta. Esim. 100% musta.

Kompressio
Tiedoston pakkaaminen eli tiivistäminen.

Konepäällystetty paperi
Suoraan paperikoneessa päällystetty paperi.

Konesuunta
Paperinvalmistuksessa paperin kulkusuunta. Tämä määrittää paperin kuitusuunnan.

Kontrasti
Vaalean ja tumman alueen erotus kuvassa.

Korjausmerkit
Oikaisuvedoksen korjauksissa käytettävät merkit.

Korppu, disketti
Tietokonelevyke joka yleisesti on 3.5 tuuman, mahtuu tietoa 1.44 megatavun verran.

Korrehtuuri
Korjausvedos.

Kostutusvesi
Laakapainolevyn ei-painavia pintoja kasteleva vesi, jossa käytetään pieniä määriä apu- ja lisäaineita mm. pintajännityksen säätöön.

Kova kansi
Jäykkä, eri tavoin päällystetty kansi, joka liimataan painettujen arkkien selkään erillisen kankaan, krepin tai paperin kanssa.

Kovalevy, kiintolevy
Magneettinen levymuisti, johon kuuluu kirjoitus- ja lukupäät, pyöritysmoottori ja muu ohjauselektroniikka.

Kreppaus
Paperi rypytetään kuivatuksen yhteydessä, jolloin sen joustavuus ja pehmeys paranevat.

Kreppipaperi
Paperi, jolla on kreppauksen seurauksena hyvä joustokyky.

Kromaliini
Filmeiltä tehty värillinen sopimusvedos.

Kromaus
Kaiverretun syväpainosylinterin pinnan kromaaminen sähkökemiallisesti painoskestävyyden lisäämiseksi.

Krominpoisto
Kromipinnan poistaminen sähkökemiallisesti syväpainosylinteriltä.

Kuidutus
Puun kuitujen irrotus toisistaan mekaanisesti ja/tai kemiallisesti.

Kuitu
Puusolu, jonka ominaisuudet vaihtelevat eri puulajeilla; paperin tärkein raaka-aine.

Kuitusuunta
Paperimassan kuitujen asettumissuunta valmistusprosessissa.

Kuivalujuus
Kuivan paperiarkin mekaaninen lujuus; esim. veto-, repäisy- ja taittolujuus.

Kuiva-offset
Laakapainomenetelmä, jossa ei-painavaa pintaa ei kastella vedellä, vaan värin tarttuminen estyy pinnan väriä hylkivän ominaisuuden takia.

Kuivausyksikkö
Syväpainoyksikön yläosassa oleva matalalämpötilainen uuni tai heatset-offset-painokoneen painoyksiköiden jälkeinen korkealämpötilainen uuni painovärin kuivaamista varten.

Kultainen leikkaus
Yli 2 500 vuotta vanha suhdejärjestelmä, jonka suhdeasteikko on 3:5, 5:8, 8:13 jne.

Kumisylinteri
Kumikangaspäällysteinen sylinteri, jolla painoväri siirretään levysylinteriltä paperille (offset).

Kumitus
Painolevyn suojaaminen hapettumiselta nestemäisellä arabikumilla.

Kuparointi
Syväpainosylinterin kuparinkerroksen paksuuden kasvatus sähkökemiallisesti.

Kursiivi
Kirjoituksen suuntaan kaatuva ladonta, italic.

Kutistekalvo
Tuotteen kääriminen joustavaan, mutta kireään muovikalvoon.

Kuultopaperi
Läpinäkyvä erikoispaperi.

Kuumaliimaus, Hot-Melt
Sidontatapa, jossa arkit ja kansi kiinnitetään toisiinsa selästään koneella ilman lankaa. Niin sanottu pokkarisidonta.

Kuumasulateliima
Hot-Melt liima, joka voidaan levittää esim. Arkkien selkään sulatettuna ja muuttuu pitäväksi jäähdyttyään.

Kuva-arkisto
Erityisesti säilyttämiseen soveltuva kuvatietokanta tai myös esim. valokuva-arkisto.

Kuvakorjailu
Korjailua, jolla vaikutetaan kuvan sisältöön ja yksityiskohtiin.

Kuvanvalmistus
Kuvan digitointi, värierottelu, kuvankäsittely sekä kuva- ja värikorjailu.

Kuvapankki
Yleensä kaupallinen kuvatietokanta.

Kuvateksti
Kuviin liittyvä teksti, joka sijaitsee kuvan välittömässä läheisyydessä.

Kuvatietokanta
Muistijärjestelmä, joka sisältää kuvia ja niihin liittyviä etsimistä helpottavia hakutietoja, kts Kuva-arkisto, Kuvapankki.

Kyllästys
Puutavaran kemiallinen lahontorjunta.

Kylmäliima
Kutsutaan myös dispersioliimaksi. Kuivuu pitäväksi tietyssä ajassa.

Kääntötankotaitto
Liuskoiksi leikattua paperirataa yhteen kokoava ja taittava järjestelmä rotaatiopainokoneessa.

Laajuus
Kirjan tai muun painotuotteen sivumäärä.

Laakapaino
Menetelmä, jossa painavan ja ei-painavan pinnan ero perustuu painolevyn pintaenergiaeroihin eli vettä vastaanottaviin ja hylkiviin pintoihin.

Laakapainovärit
Öljymäisiä värejä, jotka eivät liukene veteen.

Laakapainoyksikkö
Väriä paperille siirtävä järjestelmä, johon kuuluvat levy-, kumi- ja puristussylinterit sekä vesi- ja värilaite.

Ladonta
Tekstin valmistaminen painettavaan muotoon.

Lakkaus
Painetun pinnan tai sen osien, kuten kuvien lakkaaminen kiillon ja värikkyyden lisäämiseksi tai painopinnan suojaamiseksi.

Laminointi
Paperin tai kartongin päällystäminen kuumentamalla ohuella kalvolla, antaa tuotteelle erittäin kestävän pinnan. Laminointi voi olla kiiltävä tai mattapintainen.

Lankanidonta
Taitettujen arkkien sidonta ompelemalla.

Lasertuloste
Tekstistä tai sivuista tulostettu tarkistusvedos.

Lay-out
Asettelumalli, luonnos, painotuotteen taiteellinen sommitelma, “leiska”.

Lehtipaino
Lehtien, esitteiden ja mainospainotuotteiden painatukseen erikoistunut painolaitos.

Leikkausvara, bleed
Painotuotteen reunojen ulkopuolelle puhtaaksileikkausta varten jätettävä siistimisvara.

Leipäteksti
Painotuotteen varsinaista sisältötekstiä eli yleensä käsikirjoitusliuskoja tai ladottuja palstoja. Ingressi ja otsikot eivät kuulu leipätekstiin.

Leskirivi
Kappaleen ensimmäinen rivi, joka on päättyvän palstan tai sivun lopussa.

Levyke, disketti
Irrallinen, koteloitu magneettilevy kirjoittamiseen, lukemiseen tai pyörittämiseen kuuluvia osia.

Levynvalmistus
Painolevyn valotus, kehitys ja käsittely.

Levytulostus
Kaikkien painettavan arkin sivujen tulostaminen kerralla oikeaan järjestykseen suoraan painolevylle, CtP.

Liehuladonta
Ladelma, jossa toinen (yleensä oikea) ladelman reuna on epätasainen.

Ligatuuri
Kahdesta tai useammasta kirjaimesta muodostettu osittain limittyvä kirjainyhdistelmä, jota käytetään kahden erillisen kirjaimen sijasta, esim. fi, fl. Ylempänä ligatuurit ja alenpana normaali kirjaimet.

Ligniini
Puun sideaine, joka sitoo kuidut lujasti toisiinsa puussa, sekä antaa kuiduille jäykkyyttä. Massan vaaleus riippuu massaan jäävästä ligniinipitoisuudesta.

Liikemerkki
Visuaalinen merkki tai symboli, jota käytetään yrityksen logon yhteydessä tai joskus yksinkin.

Liimakortti
Sarjanidonnassa tai liimasidonnassa jonkun sisemmän arkin etu- tai takapintaan liimalla liitettävä kortti tai muu pienempikokoinen liite.

Liimanidonta
Taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella pehmeisiin kansiin.

Liimasidonta
Taitettujen arkkien sidonta selkäliimauksella koviin kansiin.

Liimaus
Paperipinnan tai massan käsittely liima-aineella; lisää lujuutta ja pienentää imukykyä.

Liitearkit
Kirjaan, lehteen tai muuhun sidottavaan tai nidottavaan lopputuotteeseen lisätyt painetut ja taitetut arkit.

Liitteistys
Painotuotteen sisään tai pussiin erikseen lisättävät erityyppiset liitteet.

Likatitteli
Kirjan nimiösivua edeltävä lehti, jolle yleensä on painettu kirjan ja kirjailijan nimi.

Limivirtaleikkaus
Tuotteen puhtaaksileikkaus hihnalla yleensä painokoneen jälkeen.

Linjatiheys
Rasteripisteiden lukumäärä ilmoitetulla matkalla esim. linjaa/cm (Lpc = lines per centimeter, Lpi = Lines per inch).

Lisäävä värinmuodostus
Värien muodostuminen sekoittamalla värillisiä valonlähteitä, esim. kolmen päävärin yhdistelmä on valkoinen, esim. RGB.

Lisäväri
Yleensä mustan värin lisäksi kaytettävä koristeväri. Voi olla PMS tai prosessiväri.

Liuotin
Haihtuva aine, jolla säädetään painovärin juoksevuutta eli viskositeettia esim. syväpainossa värinsiirron säädössä ajonopeuden mukaan.

Logo
Tarkoittaa arkikielessä yrityksen nimeä ja liikemerkkiä sekä niiden yhdistelmää. Tarkasti ilmaistuna logo tarkoittaa vakiintunutta tapaa, jolla yrityksen nimi kirjoitetaan (JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, marimekko).

Lomakepaino
Lomakkeiden painamiseen erikoistunut painolaitos.

Lujuus
Paperin tai kartongin kyky kestää mekaanista rasitusta. Paperilla on useita lujuusominaisuuksia, kuten vetolujuus, märkälujuus, repäisylujuus ja pintalujuus. Pintalujuudella on merkitystä painettaessa sitkeillä painoväreillä, joilla on taipumus rikkoa paperin pintaa.

Luovutus
Painettujen arkkien luovutus tai luovutuslaite.

LWC (Light Weight Coated)
Puupitoinen, kevyesti päällystetty aikakauslehtipaperi.

Lämpösiirto
Väriaineen siirtäminen puristamalla ja kuumentamalla erillisiltä värikalvoilta vedospohjamateriaalille.

Läpipainatus
Painovärin tunkeutuminen paperin lävitse.

Lööppi
Otsikkojuliste, jolla myydään lehtiä.

Magenta
Neliväripainatuksen punainen, “marjapuuronpunainen” jonka päälle yleensä painetaan keltainen väri, kun halutaan lämmin punainen sävy.

Magneettinauha
Magnetoituva liikkuva pitkä nauha, jolle voidaan kirjoittaa tai jolta voidaan lukea sähköisesti.

Makkeli, makulatuuri
Painamisen alussa tuleva huonolaatuinen, pois heitettävä painotyö. Myös virheellinen, käyttökelvoton painotuote.

Marginaali
Säännöllinen, painamaton alue tekstin ja kuvien ympärillä.

Marmorointi
Voimakkaasti värjättyjen kuitujen lisääminen massasulppuun erikoisen pintavaikutuksen aikaansaamiseksi.

Martiointi
Kaiverretulla telaparilla paperin pintaan aikaansaatu pakotuskuviointi.

Massa
Mekaanisesti tai kemiallisesti valmistettu kuituseos, jota käytetään paperin tai kartongin raaka-aineena.

Mattakalanterointi
Paperin kiillotus himmeäksi kalanterikoneessa.

Mattalakka
Himmeäpintainen lakka.

Mattalaminointi
Himmeällä polypropyleenikalvolla tehtävä laminointi.

Mattapaperi
Himmeäksi kiillotettu paperi.

Medievaalinumerot
Numerot joissa ylä- ja alapidennöksiä, vrt. Antiikvanumerot.

Mekaaninen massa
Mekaanisen energian avulla puusta kuidutettu massa; esim. hioke ja hierre.

MG
Machine Glazed, toispuolisesti konekiillotettu paperi.

Moiré
Moiré on painovirhe, jossa kuvaan muodostuu häiritsevä läike. Johtuu yleensä kun uudelleen rasteroidaan jo ennestään rasteroitua kuvaa.

Monikerroskartonki
Kartonki, joka koostuu useammasta kerroksesta. Kahdella tai useammallakin kerroksella voi olla sama koostumus.

Mustalipeä
Sulfaattisellun keitossa puusta liuennut aines ja keittokemikaalit; otetaan talteen massan pesuvaiheessa, väkevöidään haihduttamossa ja poltetaan soodakattilassa kemikaalien regenoroimiseksi ja energian tuottamiseksi.

Mustavalkokuva
Yleensä paperille tai muoville mustavalkonegatiivista valotettu kuva tai yhdellä värillä, yleensä mustalla, esitetty sävykuva.

Mustavalkonegatiivi
Läpivalaistava vastavärikuva, josta voidaan valottaa mustavalkokuva.

Mustavalkopositiivi
Läpivalaistava mustavalkokuva.

Mustesuihku, inkjet
Väriainesuihkun sähköiseen ohjaamiseen perustuva tekniikka.

MFC (Machine Finished Coated)
Konepäällystetty mekaanista massaa sisältävä mattapintainen paperi.

MWC (Medium Weight Coated)
Kahteen kertaan päällystetty paperi.

Naukkari
Painokoneen tartuntalaite, jolle on jätettävä vara painoarkilta.

Naukkarivara
Painoarkin reunaan jätettävä noin 10 mm vara, johon painokoneen arkkeja siirtävät naukkarit voivat tarttua. Merkityksellinen tuotteissa, joita ei puhtaaksileikata.

Negateksti
Esim. valkoinen teksti mustalla pohjalla tai väripohjalla.

Neliömassa
Yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina (g/m2). Samaa tarkoittavat myös grammapaino ja pintapaino.

Nidonta, pehmeäkansinidonta
Kirjan kokoaminen ja valmistaminen pehmeisiin kansiin.

Nonparelli
Kuuden pisteen kirjasinkoko, kts. Kirjainkoot.

Nuuttaus
Paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittamisen helpottamiseksi.

o-u

OCR, Optical Character Recognition
Optinen luku. Skannerilla skannattujen kuvien tekstit muunnetaan muokattavaksi tekstiksi tähän tarkoitukseen suunnitellun ohjelman avulla.

OCR-paperi
Sellupaperi, joka soveltuu optisella menetelmällä toimivaan lajittelu- tai lukukoneeseen.

Offset
Painomenetelmä, jossa painoväri siirretään painopinnalta paperille yleensä kumikangaspintaisen siirtosylinterin avulla.

Offsetlakka
Offsetpainokoneella painettava lakkaus, jolla voidaan lisätä painettujen pintojen käsittelykestävyyttä.

Offsetpaperi
Paperi, jonka valmistuksessa on huomioitu offsetpainomenetelmän erikoisvaatimukset, kuten pintalujuus.

Offset-arkkipainokone
Yleensä laakapainokone, jossa värinsiirto on toteutettu offset-menetelmällä ja paperi alistetaan yksitellen koneeseen leikattuina arkkeina.

Offset-rotaatio
Painokone, jossa värinsiirto on toteutettu offset-menetelmällä ja paperi ajetaan rullalta.

Ohkopaperi
Kemiallisesta massasta valmistettu valkaistu paperi, neliömassa enintään 40 g/m2.

Oikoluku
Tarkistus jossa vedosta verrataan alkuperäiseen käsikirjoitukseen ja tarkistetaan oikeellisuus ja kuvien oikea sijoitus.

Opaalifilmi
Jyrkkä filmimateriaali, joka ei ole kehityksen jälkeen läpikuultava, vaan pohjaltaan valkoinen.

Opasiteetti
Paperin läpinäkymättömyyden mitta; läpinäkymättömällä paperilla on korkea opasiteetti.

OPI
Sivunvalmistuksen kuvanpaikoituksen apumenetelmä, jossa käytetään kevyemmin käsiteltävää harvaresoluutiokuvaa sijoittamisen apuna.

Optiikka
Erimuotoisista linsseistä koottu järjestelmä, jolla ohjataan valon kulkua.

Optinen levy
Levy, johon kirjoitettu tieto poltetaan kiinteästi ja pysyvästi esim. laserilla ja joka on luettavissa valolla. Esim. CD-levy.

Optiset ominaisuudet
Paperin tai kartongin ulkonäköön liittyvät ominaisuudet; tärkeimpiä ovat väri, vaaleus, opasiteetti ja kiilto.

Orporivi
Kappaleen viimeinen rivi, joka on palstan tai sivun alussa.

Osavärit
Värit, joita eri suhteissa yhdistelemällä voidaan tuottaa suuria määriä värisävyjä esim. väritelevision punainen, vihreä ja sininen (RGB) tai neliväripainatuksen syaani, magenta, keltainen ja musta (CMYK).

Osoitteistus
Postitusosoitteen liimaaminen tai tulostaminen painotuotteeseen ATK-rekisteristä tai usein excel-tiedostosta.

Outline
Kirjaimen modifiointi, jossa kirjaimen konttuuri, ääriviiva, asettuu kirjaimen reunan ulkopuolelle.

Painettavuus
Paperin soveltuvuus painatukseen painojäljen laadun kannalta.

Painokonetaitto
Rotaatiokoneiden loppupäässä tehtävä taittaminen ja paperiradan katkominen siten, että taitetussa arkissa sivut ovat järjestyksessä.

Paino-olosuhteiden ennakointi
Painovärien ominaisuuksien, painokoneen, painopaperin ja ympäristön yhteisvaikutusten ennakkokorjailu.

Painopelti
Offsetpainokoneessa käytetty taipuisa metallilevy, jolla yksi painoarkki painetaan. Painopelti asetetaan sylinterin ympärille, josta se siirtää värin kumikangassylinterille ja tämä puolestaan siirtää värin painomateriaalille.

Painopinnanvalmistus
Sisältää kaiken sen toiminnan joka tapahtuu ennen painamista tai ennen arkkiasemointia.

Painos
Yhdellä kertaa valmistettava painotuote-erä.

Painosylinteri
Sylinteri, jolle kiinnitetään laakapainolevy tai syväpainossa kaiverrettu kromilla päällystetty teräsrunkoinen kuparisylinteri.

Painoväriabsorptio
Paperin tai kartongin kyky imeä painoväriä, vrt Rasteripisteen kasvu.

Painovärien ominaisuudet
Yksittäisten painovärien värisävyjen ja niiden päällekkäispainatusten värintoisto-ominaisuudet.

Painovärit
Erivärisiä koostumukseltaan painomenetelmään sopivia värejä, jotka sisältävät pigmentti-, side- ja liuotinaineita.

Painoyksikkö
Yleensä yhden osavärin painamiseen tarvittava osa painokonetta.

Paksuus
Paperin paksuus ilmaistaan mikroneina (mikroni=1/1000 mm).

Palsta
Vakioleveyteen ladottu tekstikokonaisuus.

Palstamillimetri
Yksi millimetri yhdellä palstalla. Käytetään ilmoitus hinnoittelussa. Esimerkiksi 2 x 100 pmm on kahdella palstalla 10 sentin korkuinen mainos, yhteensä 200 pmm.

Palstataitto
Määrätyn levyiseksi ladotun palstan sivulle sijoittelun suunnitteleminen.

Pantone
Lisävärijärjestelmä, kts. PMS, Lisäväri.

Paperikoot
Standardisoidut paperiarkkien vakiokoot, yleisimmät saksalaisen DIN-normiston A-, B- ja C-sarjat.

Paperimassa
Paperin valmistuksessa raaka-aineena käytettävä massa, esim. hioke, hierre, sellu ja kierrätyskuitu.

Pasta
Päällysteestä käytetty nimitys ennen veden poistamista prosessista. Valtaosa päällysteestä on kaoliinia eli eräänlaista savea.

PDF, Portable Document Format
PDF on Adoben kehittämä PostScript -kieleen pohjautuva käyttöjärjestelmäriippumaton, siirrettävä tiedostomuoto. Sitä käytetään pääasiallisesti sähköiseen julkaisemiseen, tulostamiseen ja painamiseen. PDF-tiedosto on tulostimen ja näytön tarkkuudesta riippumaton, vrt. PostScript.

Pehmeät kannet
Taipuisat yksinkertaiset kannet, joita käytetään pääasiassa liimanidonnassa tai stiftauksessa.

Peltipaino
Vanhempi nimitys laakapainolle, jossa painopinta valotetaan kivilaatan asemesta ohuelle metallirunkoiselle levylle.

Perfektori
Menetelmä, jossa arkin molemmat puolet painetaan samanaikaisesti painoyksikössä, jossa on kumi- ja levysylinterit vastakkain.

Perforointi
Paperin lävistäminen paino- tai taittokoneessa lävistysterillä siten, että esimerkiksi kuponki on helppo repäistä irti repäisylinjaa pitkin.

Pergamentointi
Paperiarkin saattaminen rasvankestäväksi rikkihappokäsittelyllä.

Pintakuva
Läpinäkymättömälle pinnalle, usein paperille taltioitu valokuva, piirros, maalaus tai taideteos.

Pintakäsittely
Paperin tai kartongin pinnan käsittely esim. kalanteroimalla, liimaamalla tai päällystämällä.

Pica
Amerikkalainen typografinen mittayksikkö, 4.22 mm, vrt Piste.

Pigmentoitu paperi
Kevyesti päällystetty paperi, päällystemäärä yleensä alle 7 g/m2.

Pigmentti
Erilaisia paperin valmistuksessa käytettäviä aineosia, kuten esimerkiksi kaoliini, kalsiumkarbonaatti jne.

Pikseli
Kuvan pienin yksittäinen osa. Digitaalinen bittikarttamuotoinen kuva koostuu pikseleistä. Myös näyttöjen, digikameroiden ja skannereiden tarkkuudessa käytetty mittayksikkö.

Pintaliimattu paperi
Pinta on käsitelty liima-aineilla pintalujuuden lisäämiseksi ja painovärin liiallisen tunkeutumisen estämiseksi.

Pintalujuus
Paperin pintakerroksen kiinnitteisyys.

Pintaoriginaali
Originaalikuva joka ei ole läpinäkyvä, esim. valokuva, paperikuva jne.

Pintapaino
Kts. Neliömassa

Piste
Mittayksikkö kirjapainossa, 1 piste = 0,376 mm, ilmaistaan normaalisti kirjasimen koko (kirjasimen korkeus), rivien välinen etäisyys korkeussuunnassa (rivinvälistys) sekä viivojen (linjojen) paksuus. kts. Typografinen mitta, Pica.

Pisteen kasvu
Kts. Rasteripisteen kasvu.

Plaano
Painettu tai painamaton paperiarkki, jota ei ole taitettu.

PMS, Pantone Matching System
Yksi tärkeimpiä ja käyttökelpoisempia värimääritystekniikoita on niin sanottu Pantone -järjestelmä. Pantone-järjestelmää käytetään vain lisäväreinä. PMS-värit sekoitetaan ennen kuin väripinta painetaan siten, että väripinta on kompakti ja painoväri juuri halutun värinen ja sävyinen. Ks. myös CMYK-värit.

Pohjapaperi
Runkopaperi, päällystettäväksi tarkoitettu paperi.

Postitaitto
Suurikokoisen tabloid-tuotteen ylimääräinen taitto postijakelua varten.

PostScript, PS
PostScript on pakkaamaton tietokoneiden sivunkuvauskieli, jota käytetään etenkin tulostettavien dokumenttien ulkoasun kuvaamiseen tulostimille ja muille laitteille, vrt. PDF. Tiedostomuoto .ps.

Ppi, Pixels per inch
Mitta, jolla ilmaistaan tarkkuutta kuvalle, käytännöksi on kuitenkin muodostunut ilmaisu Dpi.

Preeglaus
Painanta, jossa kirjaimet tai kuvat tulevat näkyviin kohokuvina. Käytetään myös nimeä korkopainanta.

Prepress, repro
Painamista edeltävät toimenpiteet.

Priimapuoli
Arkin se puoli, jolla on arkin ensimmäinen sivu, vrt. sekundapuoli.

Prosessivärit
Process Colors. Kutsutaan myös nimellä 4-väri. Tällä tarkoitetaan koko värialan painamista neljällä osavärillä käyttämällä painettaessa neljää eri osavärin käsittävää painolevyä. Jokaiselle osavärille on oma painolevynsä; syaanille, magentalle, keltaiselle ja mustalle, kts CMYK.

Puhtaaksileikkaus
Painotuotteen tai arkin leikkaaminen lopulliseen kokoonsa painamisen tai sidontatyön aikana.

Pulveroituminen
Painovärin kuivumishäiriö. Väripigmentit eivät imeydy paperin huokosiin, vaan jäävät sen pintaan.

Puukuitu
Paperimassan tärkein raaka-aine, puun solu.

Puuvapaa paperi, hiokkeeton paperi
Valmistettu kemiallisesta massasta.

Päällepainatus
Aikaisemmin painettuun arkkiin tehtävä lisäpainatus. Esimerkiksi eri kieliversiot painetaan aiemmin painettuihin tekstittömiin tai blanco-arkkeihin.

Päällyste
Painatusominaisuuksien parantamiseksi paperin pintaan levitetty seos. Ks. Pasta.

Raakakoko
Puhtaaksileikkaamaton paperin koko, kts. Puhtaaksileikkaus.

Raina
Suotauttamalla viiralle muodostuva paperiarkki tai -rata.

Rainapainokone, rotaatio
Painokone, jossa paperi ajetaan rullalta (Ks. rotaatio).

Rajaus
Kuva rajataan taittoon sopivaksi, jolloin esim. Reunamarginaalit jäävät pois. Photoshopissa kuvan rajaamiseen käytetään yleensä Rajaa-työkalua (Crop). Kuvan rajaaminen onnistuu myös grafiikka- tai taitto-ohjelmassa.

Rasteri
Kirjapainotekniikassa menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa eri kokoisina tai eri tiheyksisinä pisteinä. Rasteri voidaan muodostaa amplitudimoduloidusti (AM) tai stokastisesti (FM).

Rasterikulma
Painetuissa rasterikuvissa rasterilinjojen kulma, esim. musta väri 45°. Monivärisissä kuvissa eri osavärien kulmat asetetaan eri kulmiin, esim Cyan 105°, Magenta 75°, Yellow 90° ja Musta 45°.

Rasteritiheys
Määrittelee pisteiden määrän cm:ä tai tuumaa kohden. Määräytyy käytettävän painopaperin mukaan. Mitä paremmin ja voimakkaammin päällystetty paperi, sitä suurempi rasteritiheys on mahdollinen, ilmaistaan yleensä mittayksiköllä linjaa tuumalle (lpi) tai linjaa senttimetrille (lpc).

Rasteripisteen kasvu
Painovärin paperiin imeytymisen johdosta tapahtuva rasteripisteen kasvu ja tästä johtuva kuvan tummuminen joka pitää ottaa kuvankäsittelyssä huomioon.

Rasteripohja
Alueen tasainen värisävy muodostetaan tietyn rasteriprosentin avulla.

Rasteroiminen
Prosessi, jossa muunnetaan skannatun valokuvan eri sävyt eri kokoisiksi rasteripisteiksi, jotta kuva voidaan painaa painoprosessissa. Mitä suurempi piste, sitä tummempi sävy. Mitä pienempi piste, sitä vaaleampi sävy.

Repäisylujuus
Paperin mekaaninen ominaisuus, repimiseen tarvittava voima.

Repro, prepress
Tekstin-, kuvan- ja sivunvalmistus.

Resoluutio
Lukutarkkuus eli vierekkäisten tai toisiaan seuraavien lukupisteiden määrä ilmoitetulla matkalla, kts. Ppi, Lpi, Dpi.

RGB
Kolmivärijärjestelmä mm. tietokoneen näytöllä, jossa kuvan värejä toistetaan kolmella värillä: R = Red (punainen), G = Green (vihreä) ja B = Blue (sininen), kts. lisäävä värinmuodostus.

Riippuva sisennys
Ensimmäinen rivi on yleensä palstan reunassa ja seuraavat rivit ovat sisennettyjä.

Riisi
Yksikkö, jossa on 500 samanlaista arkkia.

RIP, Raster Image Processor.
Rasterointilaskenta, jota käytetään kun sivunkuvauskielellä valmistettu tiedosto muutetaan tulostuskelpoiseksi filmille, painolevylle tai tiedostoon tulostamista varten.

RIP, Rasteri Image Processor
Rasterointilaskenta, jota käytetään kun sivunkuvauskielellä valmistettu tiedosto muutetaan tulostuskelpoiseksi filmille, painolevylle tai tiedostoon tulostamista varten.

Riviväli
Kahden tekstirivin välimitta, ilmoitetaan pisteinä.

Rotaatiopainokone
Rotaatiopainokone painokone, jossa paperi ajetaan rullalta.

Rullapukki
Paperirullan aukirullausteline.

Rumpuskanneri
Kuvanlukulaite, jossa originaalikuva on taivutettuna pyörivällä rummulla.

Saksitaitto
Sivutaitto filmien, ladottujen tekstipalstojen, teippien, linjanauhojen jne. Avulla.

Sanomalehtipaperi
Standardoitu mekaanista massaa sisältävä painopaperi; neliömassa 40-52 g/m2.

Sanomalehtirotaatio
Yleensä offset-rotaatio, jossa käytetään nopeasti kuivuvia sanomalehtivärejä.

Sans Serif
Yleisnimitys kirjasintyypeistä, joiden kirjasimissa ei ole ns. päätteitä. Käytetään myös nimitystä groteskit kirjasintyylit. Esimerkkejä: Helvetica, Arial, Univers, Franklin Gothic, Frutiger.

Sarjanidonta
Taitettujen arkkien nidonta selästään päällekkäin avattuina metallisilla hakasilla.

Satunnaisrasteri, hajapisterasteri
Menetelmä, jossa rasterirakenteessa ei ole säännöllistä pistekuviota, muistuttaa taajuusmodulointia.

SC-paperi
Superkalanteroitu, kiillotettu paperi.

Sekundapuoli
Priimapuolen vastakkaispuoli.

Selektiivinen värikorjailu
Ehdollinen värikorjailu, jossa korjataan vain niitä värisävyjä, jotka sisältävät määrättyjä tai määrätyssä suhteessa eri osavärejä.

Selluloosa
Kemiallisella prosessilla valmistettua puumassaa.

Serif
Yleisnimitys kirjasintyypeistä, joiden kirjasimissa on ns. kirjasinpäätteet. Käytetään myös nimitystä antiikva kirjasintyylit. Esimerkkejä: Times, Palatino, Bodoni, Garamond, Souvenir.

Seripaino
Painomenetelmä, jossa painoväri siirtyy seulan läpi painoalustalle.

Setelipaino
Setelien ja arvopapereiden painatukseen erikoistunut painolaitos.

Sidonta
Kirjan kokoaminen ja valmistaminen koviin kansiin.

Siistaus
Puhdistusprosessi, jossa keräyspaperista erotetaan epäpuhtaudet, kuten painovärit ja muovit. Siistauksessa syntyy painovärilietettä ja lajittelujätettä, josta suurin osa on mahdollista polttaa energiaksi.

Sileys
Paperin pinnan tasaisuus. Useita mittaustapoja. Vaikuttaa huomattavasti painojälkeen.

Silkkimatta
Himmeäksi kiillotettupaperi. Sileämpi kuin tavallinen matta.

Silkkipaino, seripaino
Painomenetelmä, jossa väri siirretään paperille väriä läpäisevän verkon tai kankaan läpi siten, että ei-painavat pinnat ovat tukossa.

Sisennys
Tekstirivin aloittaminen varsinaista reunaa sisempää.

Sinikopio
“Sinari” on asemoiduista painofilmeistä tehty oikaisuvedos.

Sisäänpisto
Valmiin painotuotteen sisään jälkikäteen lisättävä liite, jota ei liimata eikä sidota.

Sivunkuvauskieli
Tietokonekieli, jonka avulla voidaan sijoitella monentyyppistä sivulle tulevaa aineistoa. Esim. PostScript.

Sivunvalmistus
Sivun tai sivujen valmistaminen suunnitelluista teksteistä, kuvista ja muista elementeistä.

Sivutaitto
Valmiin tekstin, kuvien ja muiden elementtien sijoittelun suunnitteleminen.

Skannaus
Tekstin tai kuvien siirtämistä tietokoneelle optisen lukijan (skanneri) avulla digitaaliseen muotoon.

Skanneri
Originaalikuvaa määrätyssä järjestyksessä pilseleittäin lukeva laite, kts. Skannaus, Rumpuskanneri, Tasoskanneri.

Slogan
Iskulause, johon pelkistetty oleellinen sanoma.

Solid board
Puhtaasta selluloosasta valmistettu, usein monikerroksinen kartonki.

Sopimusvedos
Teksti- tai värivedos, jota käytetään mallina lopputuotetta hyväksyttäessä.

Sormilovi
Kirjan tai kirjasen ulkoreunaan tehty lovi, joka helpottaa avaamista.

Spektrofotometri
Valon aallonpituusjakauman mittausväline, jossa valaistun kohteen heijastunut valo jaetaan mitattaviin osiin aallonpituuksien mukaan.

Spottiväri, kohdeväri, lisäväri
Spottivärierotteluja käytetään kun halutaan käyttää vain muutamaa väriä tehosteina, esimerkiksi liikemerkeissä, logoissa tai yritysgrafiikassa.

Stakkeri
Painokoneen luovutuspäässä taitettuja arkkeja niputtava tai kokoava laite.

Stanssaus
Paperin tai kartongin muotoleikkaus.

Stiftari, nitomakone
Usein sarjanitomakone, jolla tehdään lehden nidonta eli stiftaus.

Stiftaus
Hakassidonta on nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään toisiinsa metallihakasin useimmiten sarjanitomakoneella.

Stokastinen rasterointi, FM-rasterointi, Taajuusmoduloitu rasterointi
Stokastisessa rasteroinnissa pisteet ovat saman kokoisia, mutta niiden etäisyys toisistaan vaihtelee. Menetelmä tuottaa yleensä tarkemman jäljen kuvissa.

Sublimaatio
Väriaineen siirtäminen erillisiltä värikalvoilta vedospohjamateriaalille.

Subraktiivinen värinmuodostus
Kts. Vähentävä värinmuodostus.

Suhteutettu kirjasin
Suhteutetussa kirjasimessa jokainen kirjain vie vaakasuunnassa vain sen tilan jonka se tarvitsee (H-kirjain enemmän kuin i).

Suhteuttamaton kirjasin
Suhteuttamattomissa kirjasimissa jokainen kirjain vie saman tilan, esimerkkinä tästä Courier.

Suljettu järjestelmä
Tuotantoprosessissa käytettävät ja syntyvät materiaalit pyritään ottamaan talteen ja palauttamaan takaisin prosessiin siten, että päästöjä ja jätteitä syntyy mahdollisimman vähän.

Suoralaakapainokone
Laakapainokone, jossa väri siirretään painolevyltä suoraan paperille ilman kumista offset-välisylinteriä.

Suotautus
Rainan muodostuminen viiralle veden poistuessa paperikoneen märkäpäässä.

Stokastinen rasterointi, FM-rasterointi, taajuusmoduloitu rasterointi
Pisteet sijoittuvat informaation mukaisesti ja pistekoko säilyy samana, vrt. Amplitudimoduloitu rasterointi.

Superkalanterointi
Paperin kiillottaminen monitelaisella kiillotuskalanterilla.

Suurennussuhde
Kuvaoriginaalin ja siitä tehdyn painokuvan kokojen suhde.

Syaani, cyan
Nelivärisarjan syaani painoväri, kutsutaan myös siniseksi.

Syväpaino
Menetelmä, jossa painojäljen antavat painosylinterin pinnassa olevat painovärisyvänteet.

Syväpainorotaatio
Syväpainokone, jossa paperi ajetaan rullalta.

Syväpainoyksikkö
Väriä paperille siirtävä järjestelmä, johon kuuluvat painosylinteri, väriannostelulaitteisto, raakeliterä, puristustela ja kuivausyksikkö.

Syvätä
Tehdä kuvalle tai ilmoituksen jollekin elementille ns. syväyspolku (clipping path). Kts. syväyspolku.

Syväyspolku
Clipping path. Vektorimaski, joka peittää esim. kuvasta taustan tai muita kuvassa olevia kohteita. Syväyspolkua käytetään yleensä poistamaan kuvan tausta (tekemään se läpinäkyväksi). Näin ilmoitukseen voidaan sijoittaa kuva siten, että kuvassa näkyy vain kohde/tuote, eikä kuvan taustaa ollenkaan.

Syövytys
Väriä siirtävien erikokoisten kuppien tekeminen hallitusti syövyttämällä kuparipintaa syväpainomenetelmässä.

Sävykuva
Originaalikuva, esimerkiksi valokuva, jossa on eri tummuusasteen omaavia sävyjä, vrt. Viivakuva.

Sävyntoisto
Originaalin sävyjen toistuvuus painotuotteessa.

Sävyntoistokyky
Lukulaitteen tekninen kyky erottaa originaalikuvan sävyjä tummasta vaaleaan.

Sävyntoistokäyrä
Luettujen ja käsiteltyjen sävyjen numeeriset vastaavuudet tummasta vaaleaan.

Taajuusmoduloitu rasterointi (FM)
Kts. Stokastinen rasterointi.

Tabloidi
Sivukoko, joka on puolet tavallisesta sanomalehtikoosta eli noin 40 cm korkea ja 27 cm leveä.

Taidepainopaperi
Yleisnimitys kaksi tai kolme kertaa päällystetyistä kiiltävä- tai mattapintaisista paperilaaduista.

Taittaminen
Painetun arkin taittelu taittokoneella siten, että taitetussa arkissa sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Taittolaite
Rotaatiossa paperiradan leikkaava ja taittava laite koneen luovutuspäässä. Arkkipainossa erillinen taittokone.

Taiveura
Kts. Nuuttaus.

Tarkistusvedos
Teksti- tai värivedos, jota käytetään oikeellisuuden tarkistamiseen.

Tasausharvennus
Kirjainten välimatkaa muutetaan siten, että kirjainten välit ovat sopusoinnussa.

Tasoskanneri
Kuvanlukulaite, jossa originaalikuva on suorana tasolla.

Tasablokki
Ladelma, jonka rivit ovat yhtä pitkät ja paitsi alkavat myös päättyvät samalle pystylinjalle.

TCF (Totally Chlorine Free)
TCF-sellu, kloorittomasti valkaistu sellu.

Tekstinvalmistus
Tekstin kirjoittaminen, muokkaaminen, taittaminen ja oikoluku.

Terävöitys
Kuvassa olevien yksityiskohtien paikallinen korostaminen, jotta ne tulisivat helpommin nähtäviksi.

TIF, TIFF
Tag Image File Format. Yleinen kuvien tallennukseen käytetty tiedostomuoto.

Tiikeli
Yksivärinen arkkipainokone, jossa väri puristetaan suoralta painopinnalta paperille suorana.

Tittelisivu
Kirjan titteli- eli nimiösivu, jolle yleensä on painettu kirjan ja kirjailijan nimi sekä mahdollisesti kustantaja. Yksitittelisessä kirjassa on sivu 1 ja likatittelisessä sivu 4. Vrt Likatitteli.

Tolueenin talteenotto
Aktiivihiili-höyry-järjestelmä, jolla kuivausvaiheissa vapautunut tolueeni kerätään talteen syväpainossa.

Tulostus
Yleisnimitys valottamiselle ja kirjoittamiselle (printtaus).

Tulostus filmille
Kuvien, tekstien tai sivujen valottaminen filmille.

Tulostus painolevylle
Painolevyn valottaminen suoraan tietojärjestelmästä ilman filmejä, CtP.

Tulostus tiedostoon
Tiedoston tulostaminen tulostimen sijasta tiedostoon jatkokäsittelyä varten, kts PostScript, PDF.

Tulostusresoluutio
Tulostuslaitteen tarkkuus, joka ilmoitetaan kuva-alkioiden eli pikselien lukumääränä ilmoitetulla matkalla, esim. dpi tai pistettä sentillä.

Tumma pää
Kuvan tummin sävy.

Typografia
Tarkoittaa laajasti ottaen painetun sivun muotoilua, eli tekstin, kuvien ja tyhjän pinnan välisiä muotoja. Typografia määrittelee myös eri tekstityyppien käytön.

Typografinen mitta
Graafisen alan typografisen mittajärjestelmän perusmitta on piste (pt), joka on 2660:s osa metristä eli 0,37598 mm. Mittayksikön keksijä on ranskalainen kirjanpainaja François Didot. kts Kirjasinkoko.

Täysresoluutiokuva
Painojäljen yksityiskohtien toistokyvyn mukainen lopullinen kuva.

Täyteaineet, fillerit
Usein valkoinen pigmentti, joka sekoitetaan paperimassaan parantamaan vaaleutta ja sileyttä.

UCR
Undercolor Removal. Alivärin poisto. Värierottelutapa, jossa mustaa osaväriä käytetään korvaamaan kuvan neutraaleissa (harmaissa) sävyissä sekä kuvan tummassa päässä (siis sellaisissa sävyissä, joissa on yhtä paljon syaania, magentaa sekä keltaista). Käytännössä UCR vaikuttaa eniten vain kuvan tummaan päähän.

Uusiopaperi
Pääosin tai kokonaan keräyspaperista valmistettu paperi.

Uusiomassa
Keräyspaperista valmistettu paperimassa.

Uusioraaka-aine
Hyötyjätteestä saatu raaka-aine. Esim. uusiokuitu on keräyspaperista peräisin oleva kuitu.

UV-lakka
Ultraviolettivalolla kuivatettava kirkaspintainen lakka. Voidaan toteuttaa myös mattana.

v-ö

Vaalea pää
Kuvan vaalein sävy.

Vaaleus
Paperin vaaleus ilmaistaan prosentteina (ISO). Teoreettinen maksimi 100.

Valkaisu
Paperimassan aineosien värin poistaminen tai muuttaminen vaaleuden parantamiseksi.

Valoherkkä paperi
Valoladontafilmimateriaali, joka ei ole kehityksen jälkeen läpikuultava, vaan pohjaltaan valkoinen.

Valopaino, kollotypia
Laakapainomenetelmä, jossa painopinta valmistetaan valotuksella kromaattiliivatepintaa parkitsemalla.

Vedos
Painotyötä vastaava tuloste, jonka tulisi vastata mahdollisimman tarkasti lopullista painotuotetta.

Vedostus
Tekstin, kuvan, sivun tai koko painoarkin kopiointi tai erillinen tulostaminen tarkistusta varten.

Vektorointi
1. Tekstien vektoroiminen eli tekstien muuntaminen poluiksi. Tekstin vektorointikäsky löytyy DtP-ohjelmissa yleensä jollakin seuraavista nimistä: Convert To Curves, Muunna Poluiksi, Muunna Ääriviivoiksi, Muunna Viivoiksi, Convert To Outlines, Convert Text To Outlines, Conert to Paths
2. Kuvan tai logon vektoroiminen resoluutioriippumattomaan skaalattavaan vektorigrafiikkamuotoon. Esim. bittikarttamuotoinen skannattu logo voidaan vektoroida esim. Adobe Streamline -ohjelmassa vektorimuotoon. Tällöin logoa voi skaalata ilmoituksessa tarvittaessa rajattomasti.

Versaali
SUURAAKKONEN.

Vesilaite
Telasto, joka kastelee offsetpainolevyä ennen värinlevitystä.

Vesileima
Paperin valmistuksenyhteydessä paperin runkoon puristamalla aikaansaatu, valoa vasten näkyvä kuvio.

Viira
Tasomainen muovi- tai metallikudos, jonka päälle paperiraina suotautetaan.

Viivakuva
Kuva, joka ei sisällä sävyjä esim. piirros tai kaavio, vrt. Sävykuva.

Vinjetti
Teemaotsikko, jota korostetaan yleensä graafisesti, esimerkiksi piirroksella.

Voimapaperi
Luja paperi, joka on valmistettu lähes täysin valkaisemattomasta sulfaattisellusta.

Vähentävä värinmuodostus
Värien muodostuminen sekoittamalla väriaineita, esim. kolmen päävärin sekoitus on musta, tosin käytännössä lähes musta, esim. CMYK. Vrt. Lisäävä värinmuodostus.

Väliotsikko
Otsikko, joka erottaa kappaleet toisistaan.

Välistys
Alun perin kahden rivin välinen ero, nykyään riviväli.

Värierottelu
Värillisen kuvaoriginaalin osavärien erottelu neljään värialueeseen (C = syaani, M = magenta Y = keltainen, K = musta) neliväripainokoneelle sopivaksi sekä kuvan värien säätäminen siten, että se toistuu originaalin kaltaisena valitulla paperilla.

Värikorjailu
Korjailua, jolla vaikutetaan kuvan väreihin.

Värinhallinta
Kuvanlukulaitteiston, värivedostuksen, näyttöpäätekuvien ja värierottelulaskennan hallittava kalibrointi- ja säätöjärjestelmäkokonaisuus.

Värilaite
Telasto, joka siirtää painoväriä laakapainolevylle niihin kohtiin, jotka eivät ole kastuneet kostutusvedellä.

Värimittaus
Värillisyystietoa kuvaavat erityyppiset mittausmenetelmät.

Värinsovitus
Eri värinesitys- tai koodausjärjestelmien välinen numeerinen, matemaattinen tai taulukkomuotoinen sovittaminen.

Värintarve
Kertoo miten paljon paperi kuluttaa painoväriä. Värintarve on se värimäärä (g/m2), joka tarvitaan paperille tietyn värikylläisyyden saavuttamiseksi.

Värioppi
Valon aallonpituusjakaumaan ja ihmisen värinäkökykyyn perustuva tieteenala.

Värinegatiivi
Läpivalaistava vastavärikuva, josta voidaan valottaa värivalokuva.

Värituloste
Tietokonejärjestelmästä väritulostimelle tulostettu kuva tai piirros.

Värivalokuva
Yleensä paperille tai muoville värinegatiivista valotettu värikuva.

Värivalokuvaus
Valokuvaamalla värillisiä suotimia tai valoja apuna käyttäen valmistetut menetelmät.

Värivedostus
Värikuvista tai värisivuista valmistettu värillinen vedos.

Väri-vesi -tasapaino
Painolevyn juuri riittävä kasteleminen painatuksen aikana, jotta painoväri ei tarttuisi ei-painavalle pinnalle.

WYSIWYG
What you see is what you get = näet tietokoneruudulla sivun lopullisessa muodossa.

X-korkeus
Kts. Kirjaimen osat.

Yksityiskohtien toisto
Kuvaoriginaalin pienien yksityiskohtien toistuminen kuvaa luettaessa ja jatkokäsittelyvaiheissa.

Yläindeksi
Peruslinjasta nostettu merkki tai merkkijono esim. matemaattisissa kaavoissa (m2).

Ylälinja
Kts Kirjaimen osat.

Yläpidennys
Kts Kirjaimen osat.

Ympäristöjärjestelmä
Osa yleistä hallintajärjestelmää, joka sisältää organisaatiorakenteet, suunnittelutoiminnot, vastuut, käytännöt, menettelytavat, prosessit ja resurssit ympäristöpolitiikan kehittämiseksi, toteuttamiseksi, saavuttamiseksi, katselmoimiseksi sekä ylläpitämiseksi.

Ympäristömerkki
Sertifiointilaitoksen myöntämä tunnustus tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Esim. Joutsenmerkki, EU-kukka merkki.

ZIP
Levyke, yleensä 100 Mb tai 200 Mb. Myös yleinen pakkausformaatti datan tiivistämiseen.

Äläys
Tekstistä erotettu lainaus, joka painetaan leipätekstistä erottuvalla kirjasintyylillä.

Äpärä
Yleisnimitys Leski- ja orporiville.

 

Lähteet:
Metsäteollisuus ry
Antalis Oy
www.notepad.fi
www.forssaprint.fi
Jyväskylän yliopisto
EN ISO 14004 standardi
Nykysuomen Sanakirja
Suomen kielen sanakirja
Ympäristösanasto

Share: