Liitot, tessit ja kassat

Graafisen ja visuaalisen viestinnän alalla on useita erilaisia liittoja, järjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä. Näiden tarkoituksena on edistää alan tietämystä ja tunnettuutta sekä valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja taloudellisia etuja. Liittojen ja järjestöjen jäseniä voivat olla joko työntantajat tai työntekijät, tahosta riippuen. Osa tarjoaa esimerkiksi lakineuvontaa, asiakirjapalveluja, täsmäkoulutuksia, apurahoja ja muita rahanarvoisia etuja. Vain osa liitoista neuvottelee työehtosopimuksista ja/tai sen jäsenyyteen kuuluu työttömyyskassa. Liittojen ja vastaavien yhteisöjen tärkeä anti on myös yhteenkuuluvuuden tunne ja kollegojen tapaaminen sekä vertaistuki.


Työntekijöiden liitot ja yhteisöt

Graafisen viestinnän ja markkinointialan työntekijöille tarkoitetut liitot ja yhteisöt ovat joko hyvin järjestäytyneitä työehtosopimuksia neuvottelevia tahoja tai hyvin vapaamuotoisia yhteisöjä. Alla listaus ja lyhyt kuvaus jokaisesta. Lisätietoa linkeistä.

 • Teollisuusliitto neuvottelee media- ja painoalan työntekijöiden työehtosopimuksen ja jäsenet kuuluvat työttömyyskassaan. Työehtosopimuksen neuvottelukumppanina on Medialiitto ry. Sopimusta noudatetaan Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin työntekijöihin ja huoltomiehiin. Sopimus on yleissitova, eli sitä täytyy noudattaa kaikissa graafisen alan yrityksissä Suomessa. Graafiseen alaan kuuluu kirjojen, lehtien ja muiden painotuotteiden valmistus ja kustantaminen.

 

 • Ammattiliitto Pro neuvottelee viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimukset Medialiiton kanssa. Pron jäsenet kuuluvat myös työttömyyskassaan. Lisäksi Ammattiliitto Pro neuvottelee työehtosopimukset mm. pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden puolesta.

 

 • DigiMaMa ry on digimedian, markkinointiviestinnän, markkinointitutkimuksen, tietoalan, pelialan sekä muotoilun ja muiden luovien alojen parissa työskentelevien ammattijärjestö ja edunvalvoja. Digimama on Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistys. Jäsenmaksuun kuuluu työttömyyskassan jäsenyys, mutta ei varsinaista työehtosopimusta. Sen sijaan ERTO laatii markkinointiviestinnän alalle palkkasuositukset ja neuvottelee myös nk. Yleisen runkosopimuksen, jonka tarkoituksena on luoda reilut työsuhteen ehdot niille aloille, joilla ei ole työehtosopimusta.

 

 • Grafia ry on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö, jonka tarkoituksena on edistää alan tietämystä ja tuntemusta sekä valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja taloudellisia etuja. Grafia antaa jäsenilleen myös neuvoja tekijänoikeuksia ja sopimuksia koskevissa asioissa. Grafian jäsenyyteen ei kuulu työttömyyskassaa, eikä se neuvottele työehtosopimuksia.

 

 • MARK Suomen Markkinointiliitto ry on markkinoinnin ammattilaisille suunnattu yhteistö, joka tarjoaa uutta tietoa, näkökulmia ja oivalluksia markkinoinnista kasvun ajurina. MARK tukee jäsentensä ammatillista kehitystä, kasvua ja osaamista järjestäen aktiivisesti erilaisia koulutuksia ja tietoiskuja. MARKin jäsenyyteen ei kuulu työttömyyskassaa, eikä se neuvottele työehtosopimuksia.

 

 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA – MMA on myynnin, markkinoinnin ja oston ammattilaisen oma ammattijärjestö. Koulutusten, neuvonnan ja lakipalveluiden lisäksi MMA tarjoaa jäsenilleen muun muassa kattavan ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen sekä mahdollisuuden liittyä KOKO-työttömyyskassan jäseneksi. MMA ei neuvottele työehtosopimuksia.

 

 • Kuvittajat ry – Kuvittajat ry on kuvittajien oma järjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen kuvituksen asemaa. Järjestö tukee kuvittajia ammatissaan järjestäen erilaisia koulutuksia ja jakaen myös apurahoja. Jäsenyyteen ei kuulu työttömyyskassaa, eikä järjestö neuvottele työehtosopimuksia.

 

 • MarkkinointiKollektiivi – MarkkinointiKollektiivi on vapaamuotoinen yhteisö, joka tuo ammatillisen osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneet markkinoinnin ammattilaiset ja asiantuntijat yhteen. MarkkinointiKollektiivin oma Facebook-ryhmä on suosittu matalan kynnyksen sparrauspaikka ja markkinoinnin ajankohtaisten asioiden keskustelufoorumi.

 

 • Mediaunioni MDU ry – Mediaunioni on ammatillis-aatteellinen yhdistys, joka kokoaa yhteen painetun viestinnän esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät ja niistä eläköityneet toimihenkilöt. Yhdistys ei hoida työmarkkinoiden käytettävissä olevien jäsentensä edunvalvontaa ja työsuhdeasioita.

Työnantajien liitot ja yhteisöt

Graafisen viestinnän ja markkinointialan työnantajille eli yrityksille tarkoitetut liitot ja yhteisöt jakautuvat kahteen joukkoon. Osa neuvottelee jäsenyritystensä puolesta alan työehtosopimukset, ja osa keskittyy muuhun jäsenetutoimintaan. Alla listaus ja lyhyt kuvaus jokaisesta. Lisätietoa linkeistä.

 • Medialiitto ry on media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö. Medialiiton jäsenjärjestöjä ovat Aikakausmedia, Graafinen Teollisuus, RadioMedia, Suomen Kustannusyhdistys ja Uutismedian liitto. Medialiitto solmii yksityistä mediaa, painotoimintaa ja jakelua koskevat työehtosopimukset. Liiton ydintehtäviä ovat työehtoedunvalvonta ja yritysjäsenten neuvonta työsuhdeasioissa.
  • Graafinen Teollisuus ry on kirjapainojen ja muiden graafisen tuotannon yritysten elinkeinopoliittinen etujärjestö. Gt seuraa jäsenyrityksiä koskevan lainsäädännön kehittymistä ja ohjaa jäseniään sen soveltamisessa. Liitto tarjoaa koulutuksia, alan tutkimuksia ja muita jäsenetuja, kuten Print&Media-lehden. Gt on jäsenenä Medialiitossa, joka neuvottelee media- ja painoalan työtekijöiden ja myös alan toimihenkilöiden työehtosopimukset. Gt ei neuvottele työehtosopimuksia.

 

 • Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry on pahvin- ja paperinjalostusteollisuuden toimialajärjestö. Liitto toimii jäsentensä työnantaja- ja elinkeinopoliittisena etujärjestönä Yleisen Toimialaliiton jäsenenä. Yhdistyksen jäseniin kuuluu pahvin- ja paperinalan jatkojalostusyrityksiä, jotka valmistavat mm. korkealaatuisia päivittäistavaratuotteita kotitalouksille, postikortteja, kirjekuoria ja pakkauksia. Jalo ry neuvottelee alansa yleissitovat työntekijä- ja toimihenkilötyöehtosopimukset.

 

 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry neuvotteli aiemmin tulostusalan työehtosopimuksesta Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa, mutta tulostusalan työehtosopimus päättyi 29.2.2020 ja siitä alkaen paino- ja tulostusalan työehtosopimuksesta neuvottelevat ainoastaan Medialiitto ja Teollisuusliitto. Liitot katsoivat, että alalla tulisi noudattaa vain yhtä työehtosopimusta. Palta neuvottelee edelleen esimerkiksi kuvanvalmistamoiden työehtosopimuksesta.

 

 • Marketing Finland ry on markkinointia tekevien ja ostavien yritysten yhteisö. Marketing Finland järjestää monipuolisia koulutuksia ja tapahtumia sekä tekee jäsenyritystensä puolesta edunvalvontaaa antaen mm. lausuntoja ministeriöille ja viranomaisille markkinointia ja viestintää koskevien lakien sekä linjausten valmisteluvaiheessa.

 

 • ASML (Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry) on toimialayhteisö tietointensiivisen liiketoiminnan ja markkinoinnin saralla toimiville yrityksille. ASML:n toiminnan ytimessä ovat asiakasymmärryksen ja -uskollisuuden kehittäminen, asiakastiedon ja analytiikan hyödyntäminen, asiantunteva edunvalvonta sekä liiketoimintalähtöinen ja ketterä jäsenneuvonta erityisesti tietosuoja-asioissa.

 

 • Fespa Finland ry on graafisen toimialan yritysten yhteisö, joka tarjoaa koulutusta ja tietoa graafisen alan kehityksestä. Fespa Finland on myös luomassa alan yhteisiä pelisääntöjä yhdessä jäsenistönsä kanssa. Yhdistyksen jäsenyrityksiä voivat olla mm. seripainot, suurkuva- ja tulostusyritykset, laite- ja materiaalitoimittajat sekä muut graafisen alan yritykset. Fespa Finland rajaa jäsenistönsä ulkopuolelle kustantajat ja julkaisijat. Kansainvälisen Fespa-kattojärjestönsä kautta yhdistys tarjoaa kansainvälisiä kontakteja, tietoa ja jäsenetuja.

 

 • Outdoor Finland – Suomen Ulkomainosliitto toimii ulkomainosyritysten edustajana, edunvalvojana ja kehittäjänä Suomessa. Outdoor Finland tekee aktiivisesti yhteistyötä oman jäsenkuntansa sekä mainostoimistojen, mediatoimistojen ja mainostajien kesken. Lisäksi järjestö hoitaa yhteyksiä viranomaisiin, jotka vastaavat Suomessa ulkomainonnan valvonnasta ja säätelystä.

Työehtosopimukset


Alla linkit yleisimpiin työehtosopimuksiin, joita graafisen viestinnän alalla käytetään. Graafisen suunnittelun työhön ei ole työehtosopimusta.

Yleinen runkosopimus (aloille joilla ei ole omaa tessiä)
Sopijapuolet: ERTO-PALTA
Voimassaolo: 18.6.2020–28.2.2022

Media- ja painoalan työntekijöiden työehtosopimus (YLEISSITOVA SOPIMUS)
Sopijapuolet: Medialiitto–Teollisuusliitto
Voimassaolo: 1.2.2020–28.2.2022

Teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus
Sopijapuolet: Medialiitto–Ammattiliitto PRO
Voimassaolo: 1.2.2020–28.2.2022

Toimihenkilöiden työehtosopimus
Sopijapuolet: Medialiitto–Ammattiliitto PRO
Voimassaolo: 1.2.2020–28.2.2022

Toimihenkilöiden työehtosopimus
Sopijapuolet: Medialiitto–Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet
Voimassaolo: 1.2.2020–28.2.2022

Suorajakelun työehtosopimus
Sopijapuolet: Medialiitto–Teollisuusliitto
Voimassaolo: 1.11.2019–31.1.2022

Pahvin- ja paperinjalostusalan työehtosopimus
Sopijapuolet: Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo–Paperiliitto
Voimassaolo: 27.2.2020 – 28.2.2022.

Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimus
Sopijapuolet: Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo–Ammattiliitto Pro
Voimassaolo: 10.3.2020 – 28.2.2022.


Työttömyyskassat


Timanttisinkin ammattilainen voi joutua joskus työttömäksi. Silloin on hyötyä, että kuulut työttömyyskassaan joko ammattiliittosi puolesta tai yleisen työttömyyskassan kautta. Alla listattuna yleisimpiä työttömyyskassoja ja tästä voit tutustua kaikkiin Suomen 21:een työttömyyskassaan.

Työttömyyskassojen jäsenmaksut vaihtelevat jonkin verran. Katso tästä jäsenmaksujen vertailutaulukko.

 

Sivusto päivitetty 23.2.2021

Share:
  Share: