Lievää elpymistä nähtävissä

23.9.2010 07:32Uutiset » Toimiala

Kiikarit

Graafisen teollisuuden ja koko viestintämarkkinan rakennemuutokset etenevät nyt koetun suhdanneravistelun vauhdittamina. Viestinnän arvoketjua tarkastellut alan suhdannepaneeli totesi 13.9. 2010 viestinnän kehittyvän entistä selvemmin monikanavaisuuden ja digitalisoitumisen ehdoilla.

Rakennemuutokset koskevat sekä viestinnän jakelua että teknologiaa. Taustalla vaikuttaa myös tuotannon huomattava ylikapasiteetti, jonka uskotaan nyt vihdoin alkaneen purkautua. Esimerkiksi käytettyä painokalustoa viedään maasta. Alan investointien käynnistymistä on osaltaan hidastanut yritysten matala käyttökatetaso.

Graafisen teollisuuden kysynnässä nähdään tapahtuvan lievää elpymistä. Paperin kulutusta viestinnän aktivoituminen ei sen sijaan ole lisännyt. Vuoden 2010 kesäkuun loppuun mennessä kulutuksen kasvu jäi kaikissa paperiluokissa alle 2 prosenttiin edelliseen vuoteen verrattuna. Näkyviä kasvun hidasteita ovat muun muassa omapainaminen sekä yksittäisten painoerien niin kutsuttu lyhentyminen. Asiakkaiden omatoimiseen painamiseen ja tulostamiseen graafisen teollisuuden arvioidaan voivan itse vaikuttaa erityisesti uusia asiakaslähtöisiä palveluja kehittämällä. Toki myös itse painotuotetta on edelleen kehitettävä.

Vanhaan ei siis ole paluuta. Kilpailu on entistä kansainvälisempää, ja siinä menestymiseksi tarvitaan notkeutta. Meneillään oleva GrafTec-näyttely Helsingin Messukeskuksessa 21.–24.9.2010 onkin asiakkaiden kannalta poikkeuksellisen mielenkiintoinen. Yleiset talousnäkymät ovat parantuneet tänä vuonna oleellisesti. Myös investointien uskotaan pian käynnistyvän teollisuuden käyttöasteiden paranemisen myötä. Talouskasvu luo uutta pohjaa myös graafiselle teollisuudelle, jonka tuotteita ja palveluja tarvitaan melkeinpä joka osa-alueella. Painoala uskookin syksyn tuovan kasvun kysyntään. Luottamus talouteen on vahva, joten myös mainospainamisen ja lehti-ilmoittelun voi odottaa kasvavan.

Pakkaaminen ja materiaalinkäsittely lähti kasvuun

Pakkausalan toimittajat raportoivat tarjouskyselyjen lisääntyneen edellisvuodesta huomattavasti ja itse myynninkin kasvaneen 67 prosentissa syyskuun kyselyyn vastanneista yrityksistä. Kasvu on toistaiseksi keskittynyt tuotantotarvikkeisiin ja -materiaaleihin. Seuraavaksi odotetaan konekaupan aktivoitumista.

Juuri koettu taantuma koetteli myös pakkaus- ja materiaalinkäsittelyalaa. Kone- ja laitekaupan edellyttämät investoinnit pysähtyivät, maksuhäiriöt yleistyivät, ja epätyypillisiä kauppatapoja koettiin myös tällä toimialalla.

Nyt raportoitu kasvu vaihtelee voimakkaasti yrityksittäin sen mukaan, minkälaisissa projekteissa ja asiakkuuksissa itse kukin on. Puolet yrityksistä ilmoittaa konekaupan laskeneen vielä tänäkin vuonna edelliseen verrattuna. Konekauppa on harvasyklistä, joten yksittäiset muutokset voivat olla varsin näkyviä tilastoissa. Elintarviketeollisuuden kauppa on kehittynyt muuta pakkausalaa tasaisemmin.

Pakkausalan tiedetään kehittyvän koko ajan monimuotoisempaan suuntaan, ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset vastuut lisääntyvät tuntuvasti. Tämä vaikuttaa niin pakkausmateriaaleihin kuin pakkausteknologiaan, joten pakkaustuotannon uudistaminen ja kehittäminen on jatkuvaa. Yleisten talousnäkymien parannuttua rutkasti pakkauskysynnän nähdään ilman muuta lähtevän kasvuun.

Alan tuottajavastuita ollaan kasvattamassa jätelain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Lain jo ollessa eduskunnassa tehdään nyt selvitystä uusien keräysvastuiden kustannusvaikutuksista. Nämä olisi toki tullut tehdä etukäteen, sillä on yleisesti tiedossa, että keräysjärjestelmien kasvattamisella on aina taittopisteensä, jonka jälkeen ne itse kuormittavat ympäristöä ja toimivat lainlaatijan tavoitteita vastaan. Hinnan maksaa luonnollisesti kuluttaja.

Share: